Vedic MantraGayatri Mantra
Om Bhoorbhuva Swah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasye
Dheemahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Lakshmi Mantra
Om Hring Shring Kreeng Shring Kreeng Kling Shring Mahaalakshmi Mam Grihe Dhanam Pooray Pooray Chintaayai Dooray Dooray Swaha

Mantra for Marriage
Hey Gauri Shankarardhangi Yatha Tvam Shankarpriyaa । Tatha Mam Kuru Kalyaani Kaantkatam Sudurlabhaam

Mahamritunjay Mantra
Om Hruang Jung Sah Bhurbhuvah Swah Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pustiwardham | Urwarukmivbandhanaan Mrityormuksheey mamritat Bhurbhuvah Swaraung Jung Sah Hraung Om

Mantra for Education
Om Aim Namah

Mantra for Wealth & Prosperity
Om Ya Devi SarvaBhuteshu Lakshmirupen sansthita, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah

Navgrah Mantra

To get of Adversities
Om Sharangat Dinart Paritran Parayane, Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namostute

To Get Rid of Diseases
Om Rogansheshanpahansi Tushta Rusta Tu Kaman Saklanbhishtan, Tvamashritanam Na Vipannrananam Tvamashrita Hyashraytam Prayanti

Getting rid of Ailment
Om Hreem Om Markatesh Mahotsaha Sarv Vyadhi Vinashana Shatroon Sanhar Mamraksh Shriyam Dapaya Dehi Mein. Om Hreem OmYour Ad Here


Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


Navgrah MantrasEnter your email address:

Delivered by FeedBurner


Surya-Mantra"Om jabaakusuma sankaasham kaashyapayam mahaadyutim
Tamorim sarvapaapaghnam pranato-smi divaakaram
Om suryaaya namah"


"Om Hraam Hreem Hroum Sah Suryaya Namaha"


Surya Mantra Chandra Mantra Mangal Mantra
Budh Mantra Guru Mantra Shukra Mantra
Shani Mantra Rahu Mantra Ketu MantraEnter your email address:

Delivered by FeedBurner